Accent School of Polish for Ukraine – Солідарні з Україною!


Краків Спільно – Kурс польської мови для учнів з України” організовує Internationaler Bund Polska Foundation у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Kraków Wspólnie – Kursy języka polskiego dla uczniów z Ukrainy” jest realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego środków zadanie to jest finansowane.

Kraków Together – Polish language course for students from Ukraine” organized by Internationaler Bund Polska Foundation in cooperation with the Department of Education of the City of Kraków and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), from which the task is financed.

Information on Recruitment Process for Polish language courses for Ukrainian students within the “Krakow Together” project.

We are pleased to announce that our school is organizing free Polish language courses in cooperation with the IB Poland Foundation. We invite children and young people aged 6-24 who fled the war in Ukraine and are currently living in Krakow and who do not participate in other Polish language courses funded by UNICEF.

We offer free Polish language and cultural studies classes for students from Ukraine who have fled the war in their country and The courses run until the end of June. Recruitment for the courses will be on a first-come, first-served basis. In addition to the basic enrolment, we also maintain a reserve list of participants. If places in training groups become vacant, we will invite people from this list to participate in the course.

The courses are implemented as part of the project Krakow Together – Polish language courses for Ukrainian students aged 6-24. The Krakow Together project is organized by the Internationaler Bund Poland Foundation in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow, funded by the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

We invite you to participate in all activities organized within the Kraków Together programme: https://ib-polska.pl/unicef/

Together we can do more!

Курс польської мови

Інформація про набір на курси польської мови для студентів з України в рамках проекту “Краків Разом”.

З радістю повідомляємо, що наша школа організовує безкоштовні курси польської мови, організовані у співпраці з IB Polska Foundation. Запрошуємо до участі дітей та молодь віком від 6 до 24 років, які втікають від війни в Україні та зараз проживають у Кракові та не беруть участі в інших курсах польської мови, які фінансує ЮНІСЕФ.

Ми пропонуємо безкоштовне вивчення польської мови та культурології для студентів з України, які тікали від війни у ​​своїй країні, курси тривають до кінця червня. Набір на курси відбуватиметься на підставі порядку черговості надходження заявок.

Крім основного набору, ми також ведемо резервний список учасників. У разі наявності вільних місць у навчальних групах ми запросимо осіб з цього списку до участі в курсі.

Курси проводяться в рамках проекту Krakow Together – курси польської мови для студентів з України віком 6-24 роки. Проект «Краків разом» організовує Internationaler Bund Polska Foundation у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Запрошуємо взяти участь у всіх заходах, організованих у рамках програми «Краків Разом»: https://ib-polska.pl/unicef/

Разом ми зможемо більше!


Informacja o Rekrutacji na kursy języka polskiego dla uczniów z Ukrainy w ramach projektu “Kraków Wspólnie”.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła organizuje bezpłatne kursy języka polskiego organizowane we współpracy z Fundacją IB Polska. Do uczestnictwa zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-24 lata, uciekających przed wojną Ukrainie i mieszkających obecnie w Krakowie którzy nie uczestniczą w innych kursach języka polskiego finansowanych przez UNICEF.

Oferujemy darmową naukę języka polskiego i zajęcia kulturoznawcze dla uczniów z Ukrainy, które uciekały przed wojną w swoim kraju i Kursy trwają do końca czerwca. Rekrutacja na kursy odbędzie się w oparciu o kolejność zgłoszeń. Poza zapisami podstawowymi prowadzimy również listę rezerwową uczestników. W przypadku zwalniania się miejsc w grupach szkoleniowych będziemy zapraszać do udziału w kursie osoby z tej listy.

Kursy są realizowane w ramach projektu Kraków Wspólnie – Kursy języka polskiego dla uczniów z Ukrainy w wieku 6-24 lata. Projekt Kraków Wspólnie jest organizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Zapraszamy do udziału we wszystkich działaniach organizowanych w ramach programu Kraków Wspólnie: https://ib-polska.pl/unicef/

Razem możemy więcej!

Otwórz plan kursów Open courses' timetable

Zapisy – formularz online

Kontakt pod adresem ukraina@polishforforeigners.com

Контакт можливий також польською, російською та англійською мовами.